เกี่ยวกับบริษัท

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางนอก – ยางในทั่วทั้งภูมิภาค" ภายใต้นโยบาย 9 ประการ ดังนี้:

 1. ขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศให้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้า อาทิ เงื่อนไข FTA, กลุ่มการค้า BIMSTEC เป็นต้น ทำให้มีแนวโน้มในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดมากยิ่งขึ้น
 2. มุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวและสามารถนำเป็นจุดขายในการแข่งขันกับ คู่แข่งทางด้านราคาในตลาดได้
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตตามแนวโน้มความต้องการของตลาดจากการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและต้นทุน รวมถึงสามารถนำส่งสินค้าได้ตรงเวลา รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า.
 4. รักษาความเป็นผู้นำในตลาดหลักๆโดยได้รับความสนับสนุนจากบริษัทแม่ภายใต้เครื่องหมายการค้าDURO และบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า Q-UICK และเครื่องหมายการค้า DUNLOP จาก บริษัท Sumitomo Rubber ของประเทศญี่ปุ่น
 5. เร่งขยายกลุ่มลูกค้าผู้ผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 6. ขายสินค้าที่เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท
 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 8. เพิ่มการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าให้เกิดขึ้นในระยะยาว โดยการเน้นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติโดยเฉพาะตลาดอาเซียนและตลาดลูกค้าใหม่ อาทิ ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปยุโรป เป็นต้น
 9. มุ่งมั่นในการสร้างจุดแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการปฏิบัติตามกฎบัตรต่างๆ รวมถึงโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและองค์กร อาทิ การผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดคล้องกับกฎบัตรเรื่อง Social Accountability หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพในหลายๆประเทศ เป็นข้อได้เปรียบในการขายสินค้าตามที่รัฐบาลแต่ละประเทศเป็นผู้กำหนด เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) SNI (ประเทศอินโดนีเซีย) MS (ประเทศมาเลเซีย) E-MARK และ REACH และ ROHS (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรป) เป็นต้น

สารจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2562 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความท้าทายเหล่านี้ อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ GDP ในปี 2562 อยู่ที่ 2.4% เปรียบเทียบกับ 4.1% จากปี 2561 และอัตราการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ลดลง 3.4% รายได้เกษตรกรอยู่ในภาวะลดลงเช่นกัน ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะถดถอย แต่บริษัทฯ ยังคงมีรายรับที่เพิ่มขึ้น 7.09% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 24.64%

เราได้เริ่มปลูกฝังกลยุทธ์การจัดการของบริษัทฯ ตั้งแต่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 และกลยุทธ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นความถึงความมีประสิทธิผล เราจะยังคงดำเนินการบริหารตามทิศทางที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่สดใส รวมถึงการจัดหาสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนข้อความฉบับนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ซึ่ง บริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหาท้าทายที่รุนแรงเช่นนี้ได้ เราหวังว่าจะสามารถเอาชนะวิกฤตินี้และผ่านไปได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดด้วยการสนับสนุนจากทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และหวังว่าทุกท่านจะเชื่อมั่นในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังคงเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเราต่อไป

Mr.Shen,Kuo-Jung
Chairman of Board of Directors

ความเป็นมาของบริษัท

2012
  • โรงงานแห่งที่ 2 ได้เริ่มการผลิตยางนอกจักรยาน
  • บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายยางนอกสำหรับรถจักรยาน ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เริ่มก่อสร้างอาคาร และ สั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของการผสมยาง

  • โรงงานแห่งที่ 2 ได้เริ่มการผลิตยางนอกจักรยาน
  • บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายยางนอกสำหรับรถจักรยาน ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เริ่มก่อสร้างอาคาร และ สั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของการผสมยาง
2013

2563
  • โรงงานแห่งที่ 2 ได้เริ่มการผลิตยางนอกจักรยาน
  • บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายยางนอกสำหรับรถจักรยาน ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เริ่มก่อสร้างอาคาร และ สั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของการผสมยาง

  • โรงงานแห่งที่ 2 ได้เริ่มการผลิตยางนอกจักรยาน
  • บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำหน่ายยางนอกสำหรับรถจักรยาน ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เริ่มก่อสร้างอาคาร และ สั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ในส่วนของการผสมยาง
2564

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายการผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางใน ยางนอก และรถจักรยาน ดังนี้

 • ยางสำหรับรถจักรยานทั่วไป เช่น จักรยานเสือภูเขา รถเข็นสำหรับคนพิการ เป็นต้น
 • ยางสำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น จักรยานยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ความเร็วสูง สกูตเตอร์ โมโตครอส
 • ยางสำหรับรถขนส่งขนาดเล็กเช่น รถเข็น รถยก รถแทรคเตอร์ รถตุ๊กตุ๊ก รถที่ใช้ในการเกษตร รถกอล์ฟ
 • ยางรถที่ใช้วิ่งชายหาด-ไต่เขา
 • รถจักรยานเสือหมอบ รถจักรยานเสือภูเขา

ปัจจุบันการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI มีกำลังผลิต 3.6 ล้านเส้นต่อปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี นับจากวันที่มีรายได้ โดยมีข้อจำกัดให้ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

และปี 2562 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ให้ผลิต ยางนอกรถจักรยานโดยกำลังผลิต 6 ล้านเส้นต่อปี และได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่มีรายได้ โดยมีข้อจำกัดให้ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางนอก

นอก ยางนอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศสูงที่สุดของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายยางนอกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.27 ของยอดขายทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ยางใน

มีหลายขนาดและชนิดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายยางในคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.05 ของยอดขายทั้งหมด

วัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.68 ของยอดขายทั้งหมด

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม

โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้าและการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

1

ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2

พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3

ลูกค้า

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด” โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

4

คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทฯ จะไม่มีการผิดนัดหรือปฏิเสธการสั่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น

มาตรฐานที่ได้รับ