ฮั้วฟง ยกระดับ มาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ในการทำงาน!!!


August 15, 2023 | Type: news


ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการทำงานให้ได้มาตรฐาน และ การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในบริษัท เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานและให้พนักงานทุกท่านตะหนักถึงความปลอดภัยระหว่างปฎิบัติงานภายในบริษัทฯอีกด้วย 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน และได้รับการร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานทุกท่าน