บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาค และข้าวของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


June 04, 2021 | Type: csr


บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาค และข้าวของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้ บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) จะขอดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไป