การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบตลอดจนการบริหารการจัดการความเสี่ยง และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆท่าน 

ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทฯให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ