งาน Two wheel Asia

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment

สำนักงานใหญ่

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน ) 
เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์  : +66(0) 2709 6580
โทรสาร
 : +66(0) 2709 6589, +66(0) 2324 0481

Email : athisit@www.duro.co.th or panisara@www.duro.co.th

โรงงานแห่งที่ 2

เลขที่ 865 /1 หมู่ 4 ซอย 11B นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ : +66(0) 2324 0815, 17
โทรสาร : +66(0) 2324 0819

COPYRIGHT © 2019 HWA FONG RUBBER (THAILAND)