โครงการอนุรักษ์พลังงาน

1. นโยบายการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมุ้งเน้นให้มีแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มพลังงานความร้อน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

  2. หลักการดำเนินงานของกลุ่ม 
ตอบสนองนโยบายลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแบ่งแยกออกเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน โดยบริษัทของเรายังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการพลังงานวิเคราะห์และเสนอแนะการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  

3. กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงานที่ ไม่จำเป็นลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมการจัดการพลังงาน วิเคราะห์และเสนอแนะการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานน้ำ 3. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานลม

– ในปีที่ผ่านมา ได้ประสบผลสำเร็จตามโครงการ เช่น โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยการ เปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจากหลอดไฟฟ้า Fluorescent 46 วัตต์ เป็น หลอด LED 20 วัตต์ และเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์ 250 วัตต์ เป็น หลอด LED 100 วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง
– ลดขนาด Air Condition จาก 36000btu เป็น 30000btu

– ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ โดยดึงอากาศเย็นภายนอกอาคาร เข้าแทนที่อากาศร้อนภายในอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารโรงงาน

– นำน้ำ Condensate ของเตา BOM กลับมาใช้ใหม่

– ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด Cooling Tower แบบอัตโนมัติ

– บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะเป็นแต่ละประเภท อีกทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลก่อนนำขยะไปทิ้ง

– ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทนน้ำมันเตา เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

– เพิ่มการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงานและสำนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับอากาศที่ดีและเป็นการช่วยลดโลกร้อน

– จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการเปิด – ปิด การใช้พลังงานในช่วงเวลาพัก และหลังเลิกงาน

– จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพปล่องควันของ Boiler ตามกฎหมายกำหนด ปีละ 2 ครั้ง

– จัดให้มีการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน

– จัดกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้พลังงาน และร่วมกันทำกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานเพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่น การประกวดจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานของพนักงานแต่ละฝ่าย

– จัดประชุมสรุปดัชนีการใช้พลังงานและหาวิธีปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานสิ้นเปลืองทุกเดือน และสรุปทบทวนประจำปี

4. กิจกรรมที่เข้าร่วมภายนอก

ทางกลุ่มอนุรักษ์พลังงานได้ประสบผลสำเร็จตามโครงการ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน เช่น การติดตั้ง Water cooler screw compressor 300 Hp, เปลี่ยนซิลดันโมลด์เตาอบยางใน, หุ้มฉนวนสายสตีมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน, เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องอัดอากาศจาก Standard to Premium, ติดตั้ง Water preheater เพิ่มอุณหภูมิน้ำเข้า Boiler จากโครงการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานได้ในระดับหนึ่ง