นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 658,434,300 บาท ทุนที่ชำระแล้ว 658,434,300 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด เป็นต้น บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตยางนอก ยางในดังกล่าวมานานกว่า 31 ปี บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า HFR) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวันเป็นระยะเวลามากกว่า 23 ปีซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO Q-UICK และเครื่องหมายการค้า DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

     บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 37.23 และต่างประเทศร้อยละ 62.77 สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผลิต (OEM) รถจักรยานยี่ห้อชั้นนำ ได้แก่ LA BICYCLE, TURBO BICYCLE เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO และรถจักรยานยนต์ได้แก่ HONDA, KAWASAKI รวมไปถึงยางอะไหล่แท้สำหรับจำหน่ายในศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ดังกล่าว (Genuine Parts) ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายยางรถกอล์ฟภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO ให้กับผู้ประกอบการผลิตรถกอล์ฟ (OEM) เพื่อประกอบรถกอล์ฟของ YAMAHA และยังมีการจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ผ่านตลาดทดแทน (Replacement Market) ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP, DURO , Q-UICK และ PREMIUM HFT แก่ตัวแทนจำหน่าย เช่น บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล ประเทศไทย จำกัด บริษัท รุ่งสยามเจริญ จำกัด และบริษัท พี.วี. มอเตอร์ จำกัด สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้กับเครือข่ายการตลาดซึ่งจัดหาโดยบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ฮ่องกง) จำกัด (HFK) และบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด (HFA) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลาง

     ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 2,535 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 196 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7.73  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากยางรถจักรยานและเป็นจำนวนเงิน 102.81 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 12.55 และยอดขายจากยางรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 91.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  6.16 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มดีขึ้น และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีการขยายธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการขายและการตลาดร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แบร์ดสินค้าเป็นที่รู้จักและสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

     ในปี 2560 ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.38 เนื่องจากต้นทุนด้านราคาวัตถุดิบและแรงงานเพิ่มขึ้น ส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 255.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 337.76 ล้านบาท ลดลง 82.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.31 กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.39 บาท