ด้านสิทธมนุษย์ชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติด้านแรงงาน การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน เรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการทำงานด้านความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยและมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับหน้างาน ตลอดจนได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโดยใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายนายจ้างหาแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน