ด้านสิทธมนุษย์ชน

    บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในกิจการด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่ใกล้เคียง