ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Title
No Packages Found

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือ ก ข และ ค)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th or annie.c@duro.co.th