Menu

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

Title
ทดสอบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 1 file(s)  13 downloads
การประชุมผู้ถือหุ้น กรกฎาคม 12, 2019 Download

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561​

  Title
  ทดสอบ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
   1 file(s)  4 downloads
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรกฎาคม 12, 2019 Download

   ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันฑะ (หนังสือ ก ข และ ค)

   Title
   ทดสอบ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
    1 file(s)  0 download
   หนังสือมอบฉันฑะ กรกฎาคม 12, 2019 Download

    หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    โปรดติดต่อ : athisit@www.duro.co.th or panisara@www.duro.co.th