การวิจัยและพัฒนา

ในปี 2559 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานในตลาดยุโรป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานจริง อีกทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เกี่ยวกับการให้ความรู้และตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันและลดต้นทุน เพื่อให้ชื่อเสียงขององค์กรเป็นที่รู้จักในธุรกิจยางรถจักรยานและรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของพนักงาน นักลงทุน ลูกค้า หน่วยงานราชการและสังคมต่อไป