การลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  โดยจัดให้แต่ละหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  (Zero Accident) และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น ให้พนักงานที่พบเห็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไข ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งสนับสนุนเงินรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน