การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม

โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2. พนักงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด” โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานและยั่งยืน

4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทฯ จะไม่มีการผิดนัดหรือปฏิเสธการสั่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น