ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อป้องกันการคอร์รับชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รับชั่นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รับชั่น เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน