การกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัท คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้