Hwafong Rubber (Thailand) Public Company Limited

สารจากประธาน

 

                ในปี 2559 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากการถอนตัวของ สหราชอาณาจักร (UK) ออกจากสหภาพยุโรป (EU) หรือที่เรียกว่า Brexit ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้ายางรถจักรยานของกลุ่มลูกค้าในแถบประเทศยุโรปและตลาดการเงินยูโรมีความผันผวน รวมถึงการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งจากประเทศจีน ล้วนส่งผลให้ความต้องการของตลาดยางรถจักรยานภายในและต่างประเทศลดลง ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสาเหตุจากยางธรรมชาติและน้ำมันมีการปรับลดราคาลง ทำให้ลูกค้าร้องขอให้มีการปรับลดราคาสินค้าตามไปด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ จากสภาวการณ์ข้างต้นในปี 2559 ภายใต้การนำของทีมผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จำนวน 2,535 ล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 2.10 โดยมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 337.76 ล้านบาทและมีสัดส่วนกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.51 บาท

 

                ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางนอกสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อขยายการค้าในตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยจะเริ่มการผลิตตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่โรงงานแห่งที่ 2 และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ายางรถจักรยาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

                บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัท ฮั้งฟงรับเบอร์ อินโดนีเซีย จำกัด (PT. HWA FONG RUBBER INDONESIA) เพื่อรองรับการขยายตลาดสินค้ายางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก โดยมีประชากรประมาณ 252,000,000 คน (ประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก) มีจำนวนรถจักรยานยนต์ประมาณ 6,220,000 คัน ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญที่จะสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทได้

 

                เนื่องจากหนี้ค้างชำระของบริษัทโยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน 173.96 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.51 บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทโยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด เป็นคดีแพ่งตามกระบวนการทางกฏหมาย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี

 

                ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการ รวมถึงพนักงานของบริษัททุกคน มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และกราบขออภัยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง จากเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทได้ดำเนินการควบคุมระบบภายในอย่างเคร่งครัด และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการขายสินค้า โดยการขายตรงต่อร้านค้า เพื่อทดแทนตลาดเดิมที่เคยขายผ่านลูกค้าโยโก อัลลอย วีลส์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าได้โดยตรงี

 

               ทั้งนี้  ทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุกการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ  และสถาบันการเงิน บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุนตลอดไปในอนาคต

 

               

ท้ายนี้ ขออวยพรให้ผู้ถือหุ้นสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ

 

 


นางซู หมิง เฟิน
ประธานกรรมการ