Hwafong Rubber (Thailand) Public Company Limited

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

                บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม

 

                โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  เจ้าหนี้  คู่แข่ง  ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งขัน เป็นต้น

 

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

 

2. พนักงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3. ลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง  ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด”  โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด  เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานและยั่งยืน

 

4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย  บริษัทฯ จะไม่มีการผิดนัดหรือปฏิเสธการสั่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น