Hwafong Rubber (Thailand) Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัทฯ


นางซู หมิง เฟิน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการนายเฉิน จิ้ง ถัง

กรรมการ


นายเยน หมิง ซัน

กรรมการ


นายเยน เย่า หนัน

กรรมการนายจางไท่ ซาน

กรรมการนายหลิน ฉี ฝง

กรรมการนายเจียง หยง จง

กรรมการนายเยน จื้อ เจ๋อ

กรรมการนายชิ ยู เลี่ยว

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบนายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบนางสาวเหลียง ซู่ หยง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบนายพรเทพ สุรัติรุ่งโรจน์กุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ