Hwafong Rubber (Thailand) Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัทฯ


นายเซิ่น กั๋ว หรง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการนายซิว ซื่อ เจี้ยน

กรรมการนางสาวอู๋ ผิ่น อี่

กรรมการ-

กรรมการ-

กรรมการนายเยน เย่า หนัน

กรรมการนายจางไท่ ซาน

กรรมการ-

กรรมการนายเซียว จิ่น หลง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบนายมนต์สยาม สินวรพันธุ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบนางเฉี่ยน เวน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบนายพรเทพ สุรัติรุ่งโรจน์กุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ